Publikacje

Książki

 • Tymiński R., Mroczek J., Prawo medyczne w przypadkach. Część 2, Warszawa 2017;
 • Tymiński R., Prawa i obowiązki lekarza w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2016;
 • Tymiński R., Prawo medyczne w przypadkach, Warszawa 2014;
 • Tymiński R., Prawo medyczne. Podręcznik dla lekarzy dentystów i studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych, Warszawa 2014;
 • Tymiński R., Prawo medyczne. Podręcznik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich, Warszawa 2014;
 • Tymiński R., Odpowiedzialność prawna lekarzy w praktyce. Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego z lat 2000-2012, Kraków 2013;
 • Tymiński R., Informacja lekarska w praktyce, Kraków 2012;
 • Tymiński R., Prawa pacjenta w zarysie, czyli co warto wiedzieć idąc do lekarza, Warszawa 2008;

Rozdziały w książkach

 • Tymiński R. Jak zmniejszyć ryzyko sprawy sądowej w przypadku niepowodzenia związanego ze stanem nagłym? [w:] "Stany nagłe: ginekologia i położnictwo", red. T. Maciejewski, Warszawa 2017;
 • Tymiński R., Świadoma zgoda na zabiegi diagnostyczno-lecznicze wykonywane w gastroenterologii [w:] "Gastroenterologia dziecięca. Podręcznik do specjalizacji", red. P. Socha, D. Lebenstejn, D. Kamińska, Warszawa 2016;
 • Tymiński R., Szczególne przypadki powiązań kauzalnych w sprawach o błędy medyczne [w:] "Praktyczne aspekty prawa medycznego", red. M. Urbaniak, Poznań 2015;
 • Tymiński R., Postępowanie wobec małoletniej pacjentki, która mogła zostać wykorzystana seksualnie – aspekty prawne [w:] "Ginekologia wieku rozwojowego", red. T. Majewski, E. Filipp, Warszawa 2015;
 • Tymiński R., Status prawny charakterystyki produktu leczniczego [w:] "Produkt leczniczy", red. K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2013;
 • Tymiński R., Odpowiedzialność administracyjnoprawna w prawie o odpadach; Tymiński R., Czas pracy osób niepełnosprawnych; Tymiński R., Zawieszenie prawa do świadczeń emerytalnych [w:] "Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012", red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013;
 • Tymiński R., Uprawnienia do ulgowych przejazdów dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach; Tymiński R., Upoważnienie do wydania rozporządzenia i materia ustawowa w prawie daninowym; Tymiński R., Eksperyment leczniczy; Tymiński R., Skarga kasacyjna w postępowania przed sądami administracyjnymi; Tymiński R., Obowiązek zwrotu kosztów przez żołnierza; Tymiński R., Uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Tymiński R., Świadczenia pielęgnacyjne osób pozostających w związku małżeńskim; Tymiński R., Odmowa udostępnienia akt a prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym [w:] "Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego", red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010;
 • Tymiński R., Autorstwo komentarzy do art. 56-71 [w:] "Komentarz do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej", A. Augustynowicz, A. Budziszewska-Makulska, R. Tymiński, M. Waszkiewicz, Warszawa 2010;
 • Tymiński R., Lipski J., Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu w toku całej IV kadencji, [w:] Ustawy 2001-2005. Sejm IV kadencji. Proces dostosowywania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej – ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji, Warszawa 2006;
 • Tymiński R., Informacja na temat podmiotów uprawnionych do opiniowania projektów ustaw w trybie art. 34 ust. 3 oraz skutków prawo-konstytucyjnych naruszenia przepisów art. 34 ust. 3 i 34 ust. 7 (stan na dzień 31.08.2005) [w:] "Ustawy 2001-2005. Sejm IV kadencji. Proces dostosowywania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej – ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji", Warszawa 2006;

Artykuły w czasopismach prawniczych

 • Tymiński R., Obowiązek informacyjny lekarza wobec pacjenta - refleksje na tle wybranego dorobku orzeczniczego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, "Przegląd Sądowy" 2017, nr 5;
 • Tymiński R., Anatomia niedoskonałości - jak złe prawo wpływa na wykonywania zawodu lekarza, "Medyczna Wokanda" 2016, nr 8;
 • Tymiński R., Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jako przyczynienie się poszkodowanego w rozumieniu art. 362 k.c., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11-12;
 • Tymiński R., O powoływaniu lekarzy medycyny sądowej jako biegłych sądowych w sprawach karnych o tzw. błąd w sztuce medycznej, „Przegląd sądowy” 2014, nr 2;
 • Tymiński R., Obciążenie kosztami procesu strony, która nadużyła prawa do sądu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 września 2011 r. (V CSK 401/10), „Przegląd Sądowy” 2012, nr 11-12;
 • Tymiński R., Problemy z definicjami legalnymi w prawie medycznym, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 3;
 • Tymiński R., Odpowiedzialność lekarza za udzielenie informacji nadmiernej, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 1;
 • Tymiński R., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 r. (sygn. akt II CSK 259/08), „Prawo i Medycyna” 2011, nr 3;
 • Tymiński R., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 października 2007 r. (sygn. akt I ACa 920/07, LEX nr 570272), „Prawo i Medycyna” 2011, nr 2;
 • Tymiński R., Glosa do wyroku SN z 9.11.2007 r. V CSK 220/07, „Prawo i Medycyna” 2010, nr 1;
 • Tymiński R., Glosa do wyroku SN z 23.11.2007 r. V CSK 240/07, „Prawo i Medycyna” 2009, nr 2.
 • Tymiński R., Wybrane zagadnienia medycznoprawne, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2008, nr 3-4;
 • Tymiński R., Glosa do postanowienia SN z 27.10.2005 r. III CK 155/05, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 3;
 • Tymiński R., Zagadnienie tworzenia prawa w filozofii niemieckich prawnonaturalistów Ernsta-Wolfganga Böckenfördego i Otfrieda Höffego, „Studia Iuridica. Miscellanea” 2006, nr 45.

Artykuły w czasopismach medycznych

 • Tymiński R., Tymińska J., Medyczne, farmakoekonomiczne i prawne aspekty szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu w pytaniach i odpowiedziach, "Terapia. W gabinecie lekarza rodzinnego" 2017, nr 6;
 • Tymiński R., 4 wpisy w dokumentacji medycznej, które potwierdzą, że fachowo informujesz pacjenta „Dokumentacja medyczna w praktyce” 2017, nr 9 (16);
 • Tymiński R., 5 wpisów, które co najmniej raz powinieneś umieścić w dokumentacji medycznej „Dokumentacja medyczna w praktyce” 2017, nr 8 (15);
 • Tymiński R., Wpisy, które chronią Cię w sądzie - sprawdź, czy zawsze je umieszczasz w dokumentacji, "Dokumentacja medyczna w praktyce" 2017, nr 7;
 • Tymiński R., Konieczna A., Czy zakażenie toksoplazmozą w ciąży może być przyczyną niepowodzenia położniczego. Aspekt medyczny i prawny "Analiza przypadków w ginekologii i położnictwie" 2017, nr 2;
 • Tymiński R.,Prowadzisz elektroniczną dokumentację medyczną – wykorzystuj szablony wizyt, "Dokumentacja medyczna w praktyce" 2017, nr 5;
 • Tymiński R.,5 zasad prowadzenia dokumentacji, które zwiększą jej wiarygodność w sądzie, "Dokumentacja medyczna w praktyce" 2017, nr 4;
 • Tymiński R., Pacjent żąda niewpisywania wszystkich informacji do dokumentacji – czy możesz mu tego odmówić, "Dokumentacja medyczna w praktyce" 2017, nr 3;
 • Tymiński R., Co prowadzi ginekologa na salę sądową?, „Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie” 2017, nr 1;
 • Tymiński R., Woroń J., Kutaj-Wąsikowska H., Najczęstsze nieprawidłowości w farmakoterapii w praktyce lekarza chirurga – lista TOP 10, „Medycyna Praktyczna Chirurgia” 2017, nr 1;
 • Tymiński R., Organizacja pracy oddziału. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2017, nr 1;
 • Konieczna A., Tymiński R., Dokumentowanie czasu w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego, „Ginekologia po Dyplomie” 2017, nr 1;
 • Tymiński R., Agresja w służbie zdrowia? Perspektywa prawna, „Analiza Przypadków w Ginekologii i Położnictwie” 2016, nr 4;
 • Tymiński R., Tajemnica lekarska. Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2016, nr 12;
 • Tymiński R., Uniknij 3 najczęstszych błędów podczas procesu, „Zarządzanie Placówką Medyczną” 2016, nr 10;
 • Tymiński R., Czy lekarz musi wydawać pacjentowi oryginały dokumentacji medycznej? Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2016, nr 10;
 • Tymiński R., 4 błędy kierowników przed procesem sądowym, „Zarządzanie Placówką Medyczną” 2016, nr 9;
 • Tymiński R., Jak właściwie określić zdarzenie niepożądane, „Zarządzanie Placówką Medyczną” 2016, nr 8;
 • Tymiński R., Jak powinien zachować się lekarz, gdy nieoczekiwanie odwiedzą go media? Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2016, nr 7-8;
 • Tymiński R., Jak i gdzie należy zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne? Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2016, nr 5;
 • Tymiński R., Konstrukcja wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta. Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2016, nr 5;
 • Tymiński R., Informowanie rodzica o  następstwach proponowanego leczenia dziecka. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2016, nr 4;
 • Tymiński R., Zgoda na zabieg. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2016, nr 4;
 • Trzeszcz M., Tymiński R., Badanie placentologiczne w dowodzeniu niewinności ginekologia, Ginekologia po Dyplomie” 2016, nr 4;
 • Tymiński R., Czy zgoda na zabieg musi być podpisana przez oboje rodziców? Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2016, nr 3;
 • Tymiński R., Nowe obowiązki informacyjne lekarzy położników, „Ginekologia po Dyplomie” 2016, nr 3;
  Tymiński R., Upoważnienie do uzyskania dokumentacji medycznej. Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2016, nr 3;
 • Tymiński R., Prawne aspekty prowadzenia obchodu lekarskiego. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2016, nr 2;
 • Tymiński R., Odpowiedzialność prawna kierownika dyżuru. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2016, nr 2;
 • Konieczna A., Tymiński R., Znaczenie anamnezy w położnictwie i ginekologii, „Ginekologia po Dyplomie” 2016, nr 2;
 • Tymiński R., Kto może przebywać w gabinecie lekarskim w czasie wizyty? Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2016, nr 1;
 • Tymiński R., Łańcuch błędów, niedociągnięć i nieodpowiedniego traktowania pacjentki. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2016, nr 1;
 • Konieczna A., Tymiński R., Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, „Ginekologia po Dyplomie” 2016, nr 1;
 • Tymiński R., Informowanie pacjenta i osób bliskich pacjentowi o jego stanie zdrowia. Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2016, nr 1;
 • Tymiński R., Obowiązek zapoznania się z informacjami dołączanymi do leków i wyrobów medycznych. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2015, nr 6;
 • Konieczna A., Tymiński R., Dokumentacja medyczna odmowy przyjęcia do szpitala, „Ginekologia po Dyplomie” 2015 nr 6;
 • Tymiński R., Konieczność uregulowania zasad odpowiedzialności solidarnej przy zawieraniu kontraktu. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2015, nr 6;
 • Tymiński R., Udowodnienie obowiązku poinformowania pacjenta. Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2015, nr 9;
 • Gaweł A., Tymiński R., Porównanie wad i zalet umowy cywilnoprawnej i umowy o pracę, "Medium" 2015, nr 8-9;
 • Tymiński R., Wypisanie pacjenta ze szpitala. Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2015, nr 7-8;
 • Tymiński R., Zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2015, nr 5;
 • Tymiński R., Kiedy przedstawiciel ustawowy pacjenta lub pacjent musi złożyć podpis pod dokumentacją medyczną? Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2015, nr 5;
 • Tymiński R., Umiejętność przedstawienia swoich racji. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2015, nr 5;
 • Konieczna A., Tymiński R., Ultrasonografia we współczesnym położnictwie – aspekty prawne i praktyczne, „Ginekologia po Dyplomie” 2015 nr 5;
 • Tymiński R., Organizacja pracy a problemy prawne lekarza pediatry. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2015, nr 4;
 • Tymiński R., Minimalizowanie ryzyka dla płodu i pacjentki. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2015, nr 4;
 • Konieczna A., Tymiński R. Karta przebiegu ciąży, „Ginekologia po Dyplomie” 2015 nr 4;
 • Tymiński R., Wskaźnik rozpoznawania nowotworów. Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2015, nr 3;
 • Tymiński R., Zaświadczenie lekarskie dla ZUS. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2015, nr 3;
 • Tymiński R., Zabieg Kristellera. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2015, nr 3;
 • Konieczna A., Tymiński R., Opis zabiegu operacyjnego: cięcie cesarskie, „Ginekologia po Dyplomie” 2015 nr 3;
 • Tymiński R., Kiedy można udzielać świadczeń zdrowotnych dziecku bez obecności przedstawiciela ustawowego? Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2015, nr 2;
 • Tymiński R., Postępowanie zgodne z rekomendacja i dokumentacją medyczną. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2015, nr 2;
 • Konieczna A., Tymiński R., Dokumentacja z przebiegu porodu fizjologicznego, „Ginekologia po Dyplomie” 2015 nr 2;
 • Tymiński R., Postępowanie w przypadku podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Prawo dla lekarza, „Medycyna po Dyplomie” 2015, nr 1;
 • Tymiński R., Nie należy lekceważyć odpowiedzialności zawodowej, ponieważ jest ona wstępem do procesu cywilnego. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2015, nr 1;
 • Tymiński R., Brak skierowania na konsultację. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2015, nr 1;
 • Tymiński R., Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do operacji. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2014, nr 11-12;
 • Tymiński R., Informacje o opiece w określonej poradni. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2014, nr 10;
 • Tymiński R., Udzielanie informacji innym osobom. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2014, nr 9;
 • Tymiński R., Pacjent nie przestrzega zaleceń. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2014, nr 7-8;
 • Tymiński R., Niemedyczne okoliczności wizyty. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2014, nr 6;
 • Tymiński R., Gdy dziecko nie chce, żeby lekarz mówił rodzicom. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2014, nr 6;
 • Tymiński R., Zakażenie w szpitalu. Chirurg w sądzie, „Chirurgia po Dyplomie” 2014, nr 6;
 • Tymiński R., Nie bójmy się zeznawać. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2014, nr 6;
 • Tymiński R., Zapis o konsultacji. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2014, nr 5;
 • Tymiński R., Czy można leczyć niezgodnie z wytycznymi, rekomendacjami lub standardami postępowania. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2014, nr 5;
 • Tymiński R., Diagnostyka. Chirurg w sądzie, „Chirurgia po Dyplomie” 2014, nr 5;
 • Tymiński R., Odmowa hospitalizacji. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2014, nr 4;
 • Tymiński R., Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2014, nr 4;
 • Tymiński R., Dokumentacja medyczna. Chirurg w sądzie, „Chirurgia po Dyplomie” 2014, nr 4;
 • Tymiński R., Po pierwsze dokumentacja. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2014, nr 4;
 • Tymiński R., Łączenie leku z alkoholem. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2014, nr 3;
 • Tymiński R., Leczenie poza wskazaniami. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2014, nr 3;
 • Tymiński R., Opieka po operacji. Chirurg w sądzie, „Chirurgia po Dyplomie” 2014, nr 3;
 • Tymiński R., Błędne wstępne rozpoznanie. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2014, nr 3;
 • Tymiński R., Interakcje między lekami. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2014, nr 2;
 • Tymiński R., Podejrzenie wad genetycznych płodu. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2014, nr 2;
 • Tymiński R., Rodzic odmawiający szczepienia dziecka. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2014, nr 2;
 • Tymiński R., Roszczenia pacjenta. Chirurg w sądzie, „Chirurgia po Dyplomie” 2014, nr 2;
 • Tymiński R., Innych dolegliwości nie zgłasza. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2014, nr 1;
 • Tymiński R., Dziecko z opiekunem faktycznym u lekarza. Problemy prawne w pediatrii, „Pediatria po Dyplomie” 2014, nr 1;
 • Tymiński R., Spóźnione cięcie cesarskie. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2014, nr 1;
 • Tymiński R., Wybór metody cholecystektomii. Chirurg w sądzie, „Chirurgia po Dyplomie” 2014, nr 1;
 • Tymiński R., Informacja o terapii. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2013, nr 12;
 • Tymiński R., Informacja o wizycie kontrolnej. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2013, nr 11;
 • Tymiński R., Informacja o leku. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2013, nr 10;
 • Tymiński R., Opis stanu zdrowia pacjenta. Dokumentacja medyczna, „Medycyna po Dyplomie” 2013, nr 9;
 • Tymiński R., Problemy z tajemnicą lekarską, „Medycyna Praktyczna” 2013, nr 7;
 • Tymiński R., Zbyt późne rozpoznanie nowotworu. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2013, nr 6;
 • Tymiński R., Dystocja barkowa. Ginekolog przed sądem, „Ginekologia po Dyplomie” 2013, nr 5;
 • Tymiński R., Stosowanie leków poza zarejestrowanymi wskazaniami – pytania do prawnika, „Medycyna Praktyczna” 2013, nr 5;
 • Tymiński R., Odpowiedzialność lekarza za wystawienie osobie nieuprawnionej recepty refundowanej a Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), „Medycyna Praktyczna” 2013, nr 2;
 • Tymiński R., Źródła prawa dla lekarza – czyli co jest dla lekarza wiążące przy wykonywaniu zawodu, „Medycyna Praktyczna” 2012, nr 11;
 • Tymiński R., Stosowanie leków poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego, „Medycyna Praktyczna” 2012, nr 3;

Publikacje własnych badań naukowych

 • Tymiński R, Półćwiartek M. Co najczęściej drażni pacjentki ginekologów? Analiza negatywnych opinii o ginekologach zamieszczonych na portalach internetowych dotyczących rankingów lekarzy, „Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo” 2017, nr 3;
 • Tymiński R., Walczewski M., Wieczorek M., Identifying patients' criteria for assessment of doctors on Polish physician rating websites, “Journal of Medical Science” 2015, nr 3;
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.