DLACZEGO WARTO DOKONAĆ AUDYTU PRAWNO-MEDYCZNEGO?

Jako zespół radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w sprawach medycznych wiemy, że nie da się zabezpieczyć przed procesem z pacjentem, można się jednakże do niego bardzo dobrze przygotować. W tym celu trzeba wykupić wysokie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i sprawdzić, czy podmiot leczniczy oraz jego personel są gotowi na konfrontację z rzeczywistością. W tym pierwszym pomoże Państwu broker ubezpieczeniowy, a w drugim – audyt prawno-medyczny. Świadcząc pomoc prawną dla lekarzy, m.in. zajmując się ich obroną w sprawach sądowych, przekonaliśmy się, że pula problemów, z którymi spotykamy się jako pełnomocnicy lekarzy, jest podobna.

W ramach proponowanego Państwu audytu ocenimy to, co najczęściej w praktyce sprawia lekarzom kłopoty na sali sądowej – kompletność dokumentacji medycznej, procesowa przydatność dokumentacji medycznej, zgodność postępowania lekarzy z aktualną wiedzą medyczną. Dzięki organizowanemu przez moją warszawską kancelarię prawa medycznego audytowi prawno-medycznemu uzyskacie Państwo odpowiedź na dwa niezwykle istotne pytania: Czy jesteśmy bezpieczni? Gdzie są zagrożenia?

Audyt przeprowadzany jest przeze mnie jako prawnika od spraw medycznych oraz lekarzy opiniujących w sprawach sądowych związanych z obszarem kontrolowanym. Szczegóły oferty znajdziecie Państwo na kolejnych stronach.

 

 

Serdecznie zapraszam

Radosław Tymiński

AUDYTORZY GŁÓWNI

Audyt – w zależności od ustalonego ze Zleceniodawcą zakresu audytu – jest przeprowadzany przez jedną bądź więcej osób. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje o audytorach.

 

Radosław Tymiński – audytor prawny, radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca Akademii po Dyplomie, wykładowca prawa medycznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (na wydziale lekarskim) i na Akademii im. Leona Koźmińskiego (na wydziale prawa), właściciel i publicysta serwisu www.prawalekarza.pl, autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu prawa medycznego. Więcej informacji w na stronie www.kancelariatyminski.pl.

Andrzej Konieczny – audytor medyczny w obszarze interny i medycyny rodzinnej, doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z nefrologii, starszy asystent w szpitalu o III stopniu referencyjności na oddziale nefrologicznym, współautor kilkunastu artykułów naukowych, posiadacz certyfikatów ALS, PALS i BTLS, były pracownik Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego w Aachen.

Agnieszka Konieczna – audytor medyczny w obszarze ginekologii i położnictwa, doktor nauk medycznych, specjalista ginekologii i położnictwa, współautorka kilku publikacji naukowych, były pracownik Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Medfemina we Wrocławiu.

Ilona Małecka – audytor medyczny w obszarze pediatrii i medycyny rodzinnej, doktor nauk medycznych, specjalista pediatrii, współautorka licznych publikacji naukowych, adiunkt w Katedrze Profilaktyki Zdrowotnej UM w Poznaniu, starszy asystent na oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w szpitalu o III stopniu referencyjności w Poznaniu.

 

W razie audytu na innego rodzaju oddziałach kancelaria współpracuje z lekarzami-audytorami specjalizującymi się w poszczególnych dziedzinach medycyny (np. z chirurgii, ortopedii, onkologii klinicznej, hematologii, neurologii).

ZAKRES AUDYTU

Audyt może być przeprowadzony w następującym zakresie:

 

I. Audyt dokumentacji medycznej – obejmuje analizę dokumentacji medycznej w zakresie oceny:

1) zgodności prowadzenia dokumentacji medycznej z przepisami prawa;

2) treści dokumentacji medycznej pod kątem przydatności jako źródła dowodowego w przypadku sporów pomiędzy pacjentami a podmiotami leczniczymi;

3) zgodności dokumentacji medycznej z wymogami formułowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

4) prawidłowości pod względem prawnym zgód i formularzy używanych w danym podmiocie leczniczym.

 

II. Audyt medyczno-prawny – obejmuje zakres wskazany w audycie dokumentacji medycznej poszerzony o ocenę:

1) zgodności informacji zawartych w dokumentacji medycznej z wiedzą medyczną w zakresie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego lekarzy w wybranych przypadkach;

2) zgodności informacji zawartych w dokumentacji medycznej w odniesieniu do postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z wytycznymi wybranych (np. internistycznych / pediatrycznych / ginekologicznych) towarzystw naukowych;

3) adekwatności posiadanego przez podmiot audytowany ubezpieczenia do zakresu i ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej;

4) zgodności regulaminu podmiotu leczniczego z wymogami prawnymi.

 

III. Audyt bezpieczeństwa prawnego – obejmuje zakres wskazany w audycie medyczno-prawnym poszerzony o ocenę:

1) znajomości prawa przez lekarzy współpracujących z podmiotem leczniczym (w oparciu o specjalnie skonstruowane testy praktyczne, wskazujące obszary braku wiedzy);

2) prawidłowości informacji udzielanych pacjentom przez lekarzy współpracujących z podmiotem leczniczym;

3) prawidłowości postępowania lekarzy w sytuacjach konfliktowych;

4) świadomości lekarzy współczesnych możliwości nagrywania ich przez pacjentów;

5) prawidłowości zachowania lekarzy w sytuacji próby wyłudzenia informacji objętych tajemnicą lekarską;

6) (w przypadku spółek prawa handlowego) zgodności dokumentów założycielskich spółki z aktami prawa powszechnie obowiązującego;

7) (w przypadku spółek prawa handlowego) zgodności uchwał organów spółki z dokumentami założycielskimi i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

Kosztorys audytu jest ustalany indywidualnie w zależności od: wybranego zakresu audytu oraz liczby podmiotów, które mają być audytowane (tj. w przypadku szpitali liczby oddziałów poddanych audytowi, a w przypadku POZ-ów od liczby lekarzy poddanych audytowi).

RAPORT POAUDYTOWY

Po przeprowadzonym audycie audytorzy przygotowują Raport poaudytowy wraz z zaleceniami, który przedstawiają Zleceniodawcy. Raport poaudytowy z reguły liczy kilkudziesiąt stron i składa się z czterech części:

 

I. Zakres zlecenia oraz okoliczności uzgodnione ze Zleceniodawcą;

II. Opis wykonanych czynności;

III. Ustalone nieprawidłowości (przeważnie część ta zajmuje 80% raportu);

IV. Zalecenia poaudytowe.

 

W zaleceniach poaudytowych wskazane są konkretne działania, które należy podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa prawnego udzielania świadczeń zdrowotnych. Audytorzy i Kancelaria mogą pomóc we wdrożeniu zaleconych działań.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.