Publikacje

Publikacje własnych badań naukowych:

1) Tymiński R., Tymińska J., Kunecka K., Andrzejczak M., Jak zwiększyć zadowolenie pacjentki z wizyty ginekologicznej?, "Ginekologia i Perinatologia Praktyczna" 2018, nr 3(3);

2) Tymiński R., M. Serocka, Kto i ile płaci za błędy medyczne? Analiza linii orzeczniczej wydziałów cywilnych sądów powszechnych w sprawach o błąd medyczny, „Ginekologia i Perinatologia Praktyczna” 2018, nr 1;

3) Tymiński R., Tymiński R, Półćwiartek M. Co najczęściej drażni pacjentki ginekologów? Analiza negatywnych opinii o ginekologach zamieszczonych na portalach internetowych dotyczących rankingów lekarzy, „Analiza Przypadków. Ginekologia i Położnictwo” 2017, nr 3;

4) Tymiński R., Walczewski M., Wieczorek M., Identifying patients' criteria for assessment of doctors on Polish physician rating websites, “Journal of Medical Science” 2015, nr 3;

Książki – monografie:

1) Tymiński R., Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty. Aspekty administracyjnoprawne, Warszawa 2019;  

2) Tymiński R., Informacja lekarska w praktyce, Kraków 2012;

Książki – różne:

2) Tymiński R. (red.), Odpowiedzialność zawodowa lekarzy w praktyce. Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego z komentarzami, Kraków 2018;  

3) Tymiński R., Odpowiedzialność prawna lekarzy w praktyce. Wybór orzeczeń Sądu Najwyższego z lat 2000-2012, Kraków 2013;

4) Tymiński R., Prawa pacjenta w zarysie, czyli co warto wiedzieć idąc do lekarza, Warszawa 2008;

Książki (dla lekarzy):

1) Tymiński R., Mroczek J., Stany nagłe niemedyczne, Warszawa 2018;

2) Tymiński R. Mroczek J., Prawo medyczne w przypadkach. Cześć 2, Warszawa 2017;

3) Tyminski R., Prawa i obowiązki lekarza w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2016;

4) Tymiński R., Prawo medyczne w przypadkach, Warszawa 2014;

Książki – podręczniki:

1) Tymiński R., Prawo medyczne. Podręcznik dla lekarzy dentystów i studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych, Warszawa 2014;

2) Tymiński R., Prawo medyczne. Podręcznik dla lekarzy i studentów wydziałów lekarskich, Warszawa 2014;

Rozdziały w książkach prawniczych:

1) Tymiński R., Szczególne przypadki powiązań kauzalnych w sprawach o błędy medyczne [w:] Praktyczne aspekty prawa medycznego, red. M. Urbaniak, Poznań 2015;

2) Tymiński R., Status prawny charakterystyki produktu leczniczego [w:] Produkt leczniczy, red. K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2013;

3) Tymiński R. [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013

 • Odpowiedzialność administracyjnoprawna w prawie o odpadach;
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych;
 • Zawieszenie prawa do świadczeń emerytalnych

4) Tymiński R. [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010;

 • Uprawnienia do ulgowych przejazdów dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach;
 • Upoważnienie do wydania rozporządzenia i materia ustawowa w prawie daninowym;
 • Eksperyment leczniczy;
 • Skarga kasacyjna w postępowania przed sądami administracyjnymi;
 • Obowiązek zwrotu kosztów przez żołnierza;
 • Uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • Świadczenia pielęgnacyjne osób pozostających w związku małżeńskim;
 • Odmowa udostępnienia akt a prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym

5) Tymiński R., Autorstwo komentarzy do art. 56-71 [w:] Komentarz do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, A. Augustynowicz, A. Budziszewska-Makulska, R. Tymiński, M. Waszkiewicz, Warszawa 2010;

6) Tymiński R., Lipski J., Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu w toku całej IV kadencji, [w:] Ustawy 2001-2005. Sejm IV kadencji. Proces dostosowywania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej – ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji, Warszawa 2006;

7) Tymiński R., Informacja na temat podmiotów uprawnionych do opiniowania projektów ustaw w trybie art. 34 ust. 3 oraz skutków prawo-konstytucyjnych naruszenia przepisów art. 34 ust. 3 i 34 ust. 7 (stan na dzień 31.08.2005) [w:] Ustawy 2001-2005. Sejm IV kadencji. Proces dostosowywania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej – ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji, Warszawa 2006;

Rozdziały w książkach medycznych:

1) Tymiński R., Prawne aspekty postępowania z pacjentami pod wpływem środków psychoaktywnych [w:] "Dopalacze - od teorii do praktyki klinicznej", red. A. Krakowiak, A. Rutkiewicz, Bielsko-Biała 2019;

2) Tymiński R., Postępowanie w sanach nagłych w neonatologii z perspektywy prawnej [w:] "Stany nagłe: neonatologia" red. A. Kordek, Warszawa 2018;

3) Tymiński R. Jak zmniejszyć ryzyko sprawy sądowej w przypadku niepowodzenia związanego ze stanem nagłym? [w:] "Stany nagłe: ginekologia i położnictwo", red. T. Maciejewski, Warszawa 2017;

4) Tymiński R., Świadoma zgoda na zabiegi diagnostyczno-lecznicze wykonywane w gastroenterologii [w:] "Gastroenterologia dziecięca. Podręcznik do specjalizacji", Warszawa 2016;

5) Tymiński R., Postępowanie wobec małoletniej pacjentki, która mogła zostać wykorzystana seksualnie – aspekty prawne [w:] "Ginekologia wieku rozwojowego", red. T. Majewski, E. Filipp, Warszawa 2015;

Artykuły w czasopismach prawniczych:

1) Tymiński R., Wybrane problemy praktyczne powstałe na tle przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, „Przegląd Sądowy”, 2018, nr 3;

2) Tymiński R., Wrześniewska-Wal I., Rola Naczelnego Sądu Lekarskiego w kształtowaniu orzecznictwa sądów lekarskich, „Medyczna Wokanda” 2017, nr 9;

3) Tymiński R., Obowiązek informacyjny lekarza wobec pacjenta – refleksje na tle wybranego dorobku orzeczniczego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 5;

4) Tymiński R., Anatomia niedoskonałości – jak złe prawo wpływa na wykonywania zawodu lekarza, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8;

5) Tymiński R., Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jako przyczynienie się poszkodowanego w rozumieniu art. 362 k.c., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11-12;

6) Tymiński R., O powoływaniu lekarzy medycyny sądowej jako biegłych sądowych w sprawach karnych o tzw. błąd w sztuce medycznej, „Przegląd sądowy” 2014, nr 2;

7) Tymiński R., Problemy z definicjami legalnymi w prawie medycznym, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 3;

8) Tymiński R., Odpowiedzialność lekarza za udzielenie informacji nadmiernej, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 1;

9) Tymiński R., Wybrane zagadnienia medycznoprawne, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2008, nr 3-4;

10) Tymiński R., Dopuszczalność wydawania decyzji administracyjnych przez urzędnika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2008, nr 1;

11) R. Tymiński, Łukasz D., Puchta R., Wojnarska-Krajewska E., Ustawodawstwo związane z pozostawieniem noworodka przez matkę w celu adopcji z uwzględnieniem anonimowości matki w wybranych państwach europejskich, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2007, nr 4;

12) Tymiński R., Prawa i obowiązki funkcjonariuszy publicznych. Skutki włączenia nauczycieli do grupy funkcjonariuszy publicznych, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2006, nr 3;

13) Tymiński R., Uwagi do rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia (druk sejmowy nr 133), „Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2006, nr 2;

14) Tymiński R., W sprawie pytania prawnego o niezgodność artykułu 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z przepisami Konstytucji, „Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2006, nr 1.

15) Tymiński R., Zagadnienie tworzenia prawa w filozofii niemieckich prawnonaturalistów Ernsta-Wolfganga Böckenfördego i Otfrieda Höffego, „Studia Iuridica. Miscellanea” 2006, nr 45.

Glosy w czasopismach prawniczych:

1) Tymiński R., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie I ACa 6/17, "Temidium" 2018, nr 3;

2) Tymiński R., Obciążenie kosztami procesu strony, która nadużyła prawa do sądu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 września 2011 r. (V CSK 401/10), „Przegląd Sądowy” 2012, nr 11-12;

3)  Tymiński R., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 r. (sygn. akt II CSK 259/08), „Prawo i Medycyna” 2011, nr 3;

4)  Tymiński R., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 października 2007 r. (sygn. akt I ACa 920/07, LEX nr 570272), „Prawo i Medycyna” 2011, nr 2;

5)  Tymiński R., Glosa do wyroku SN z 9.11.2007 r. V CSK 220/07, „Prawo i Medycyna” 2010, nr 1;

6)  Tymiński R., Glosa do wyroku SN z 23.11.2007 r. V CSK 240/07, „Prawo i Medycyna” 2009, nr 2.

7)  Tymiński R., Glosa do postanowienia SN z 27.10.2005 r. III CK 155/05, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 3;

Publikacje w czasopismach medycznych:

Około 150 publikacji z zakresu prawa medycznego w czasopismach medycznych.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.