Publikacje: Artykuły

Artykuły w czasopismach prawniczych

 1. Tymiński R., Odpowiedzialność karna za działania w zespole medycznym, „Przegląd Sądowy”, 2021, nr 5;

 2. Tymiński R., Wybrane problemy praktyczne powstałe na tle przepisów dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, „Przegląd Sądowy”, 2018, nr 3;

 3. Tymiński R., Wrześniewska-Wal I., Rola Naczelnego Sądu Lekarskiego w kształtowaniu orzecznictwa sądów lekarskich, „Medyczna Wokanda” 2017, nr 9;

 4. Tymiński R., Obowiązek informacyjny lekarza wobec pacjenta – refleksje na tle wybranego dorobku orzeczniczego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 5;

 5. Tymiński R., Anatomia niedoskonałości – jak złe prawo wpływa na wykonywania zawodu lekarza, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8;

 6. Tymiński R., Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych jako przyczynienie się poszkodowanego w rozumieniu art. 362 k.c., „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11-12;

 7. Tymiński R., O powoływaniu lekarzy medycyny sądowej jako biegłych sądowych w sprawach karnych o tzw. błąd w sztuce medycznej, „Przegląd sądowy” 2014, nr 2;

 8. Tymiński R., Problemy z definicjami legalnymi w prawie medycznym, „Przegląd Sądowy” 2012, nr 3;

 9. Tymiński R., Odpowiedzialność lekarza za udzielenie informacji nadmiernej, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 1;

 10. Tymiński R., Wybrane zagadnienia medycznoprawne, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2008, nr 3-4;

 11. Tymiński R., Dopuszczalność wydawania decyzji administracyjnych przez urzędnika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2008, nr 1;

 12. Tymiński R., Łukasz D., Puchta R., Wojnarska-Krajewska E., Ustawodawstwo związane z pozostawieniem noworodka przez matkę w celu adopcji z uwzględnieniem anonimowości matki w wybranych państwach europejskich, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2007, nr 4;

 13. Tymiński R., Prawa i obowiązki funkcjonariuszy publicznych. Skutki włączenia nauczycieli do grupy funkcjonariuszy publicznych, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2006, nr 3;

 14. Tymiński R., Uwagi do rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia (druk sejmowy nr 133), „Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2006, nr 2;

 15. Tymiński R., W sprawie pytania prawnego o niezgodność artykułu 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z przepisami Konstytucji, „Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 2006, nr 1.

 16. Tymiński R., Zagadnienie tworzenia prawa w filozofii niemieckich prawnonaturalistów Ernsta-Wolfganga Böckenfördego i Otfrieda Höffego, „Studia Iuridica. Miscellanea” 2006, nr 45.

Glosy

 1. Tymiński R., Roszczenie o odsetki w sprawach o błąd medyczny. Glosa do wyroku SA z dnia 4 czerwca 2020 r., I ACa 395/19, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2021, nr 5;

 2. Tymiński R., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie I ACa 6/17, "Temidium" 2018, nr 3;

 3. Tymiński R., Obciążenie kosztami procesu strony, która nadużyła prawa do sądu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 września 2011 r. (V CSK 401/10), „Przegląd Sądowy” 2012, nr 11-12;

 4. Tymiński R., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 r. (sygn. akt II CSK 259/08), „Prawo i Medycyna” 2011, nr 3 [dot. zakresu informacji lekarskiej];

 5. Tymiński R., Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 12 października 2007 r. (sygn. akt I ACa 920/07, LEX nr 570272), „Prawo i Medycyna” 2011, nr 2 [dot. zgody pacjenta];

 6. Tymiński R., Glosa do wyroku SN z 9.11.2007 r. V CSK 220/07, „Prawo i Medycyna” 2010, nr 1 [dot. zakresu informacji lekarskiej];

 7. Tymiński R., Glosa do wyroku SN z 23.11.2007 r. V CSK 240/07, „Prawo i Medycyna” 2009, nr 2 [dot. odpowiedzialności lekarzy];

 8. Tymiński R., Glosa do postanowienia SN z 27.10.2005 r. III CK 155/05, „Przegląd Sądowy” 2008, nr 3 [dot. oświadczeń pro futuro];

Rozdziały w książkach prawniczych

 1. Tymiński R., Szczególne przypadki powiązań kauzalnych w sprawach o błędy medyczne [w:] „Praktyczne aspekty prawa medycznego”, red. M. Urbaniak, Poznań 2015;

 2. Tymiński R., Status prawny charakterystyki produktu leczniczego [w:] „Produkt leczniczy”, red. K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Warszawa 2013;

 3. Tymiński R. Odpowiedzialność administracyjnoprawna w prawie o odpadach; Czas pracy osób niepełnosprawnych; Zawieszenie prawa do świadczeń emerytalnych [w:] „Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego 2010-2012”, red. P. Daniluk, M. Laskowska, Warszawa 2013

 4. Tymiński R. Uprawnienia do ulgowych przejazdów dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach; Upoważnienie do wydania rozporządzenia i materia ustawowa w prawie daninowym; Eksperyment leczniczy; Skarga kasacyjna w postępowania przed sądami administracyjnymi; Obowiązek zwrotu kosztów przez żołnierza; Uprawnienia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego; Świadczenia pielęgnacyjne osób pozostających w związku małżeńskim; Odmowa udostępnienia akt a prawo do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym [w:] „Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego”, red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010;

 5. Tymiński R., Lipski J., Analiza projektów ustaw wniesionych do Sejmu w toku całej IV kadencji, [w:] „Ustawy 2001-2005. Sejm IV kadencji. Proces dostosowywania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej – ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji”, Warszawa 2006;

 6. Tymiński R., Informacja na temat podmiotów uprawnionych do opiniowania projektów ustaw w trybie art. 34 ust. 3 oraz skutków prawo-konstytucyjnych naruszenia przepisów art. 34 ust. 3 i 34 ust. 7 (stan na dzień 31.08.2005) [w:] „Ustawy 2001-2005. Sejm IV kadencji. Proces dostosowywania prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej – ustawy uchwalone przez Sejm IV kadencji”, Warszawa 2006;

Rozdziały w książkach medycznych

 1. Tymiński R. Wybrane aspekty prawne dyżurów pediatrycznych [w:] "Poradnik Dyżuranta. Pediatria" red. P. Buda, R. Grenda, Warszawa 2021;
 2. Tymiński R. Porady prawne dla lekarzy [w:] „Telemedycyna” red. T. Demitrescu, Warszawa 2021;

 3. Tymiński R., Prawne aspekty postępowania z pacjentami pod wpływem środków psychoaktywnych [w:] "Dopalacze - od teorii do praktyki klinicznej", red. A. Krakowiak, A. Rutkiewicz, Bielsko-Biała 2019;

 4. Tymiński R., Postępowanie w stanach nagłych w neonatologii z perspektywy prawnej [w:] "Stany nagłe: neonatologia" red. A. Kordek, Warszawa 2018;

 5. Tymiński R. Jak zmniejszyć ryzyko sprawy sądowej w przypadku niepowodzenia związanego ze stanem nagłym? [w:] "Stany nagłe: ginekologia i położnictwo", red. T. Maciejewski, Warszawa 2017;

 6. Tymiński R., Świadoma zgoda na zabiegi diagnostyczno-lecznicze wykonywane w gastroenterologii [w:] "Gastroenterologia dziecięca. Podręcznik do specjalizacji", Warszawa 2016;

 7. Tymiński R., Postępowanie wobec małoletniej pacjentki, która mogła zostać wykorzystana seksualnie – aspekty prawne [w:] "Ginekologia wieku rozwojowego", red. T. Majewski, E. Filipp, Warszawa 2015;

Artykuły w czasopismach medycznych

 1. Tymiński R., Woroń J., Wordliczek J.,Mialgia jako niepożądane działanie interakcji celekoksybu stosowanego w polifarmakoterapii – opis przypadku, "Ból" 2022, nr 2;
 2. J. Woroń, R. Tymiński, H. Kutaj-Wąsikowska, J. Wordliczek, T. Drygalski, Błędy w farmakoterapii u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii, jak możemy im skutecznie zapobiegać?, "Anestezjologia i Ratowictwo" 2022, nr 16;
 3. J. Woroń, R. Tymiński, H. Kutaj-Wąsikowska, J. Wordliczek, Dawkowanie leków u pacjentów leczonych w OIT, dlaczego nie tylko charakterystyka produktu leczniczego, "Anestezjologia i Ratownictwo" 2021, nr 15;
 4. J. Woroń, R. Tymiński, H. Kutaj-Wąsikowska, Niepożądane interakcje leków w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nadal narastający problem, "Biuletyn Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych", 2021, vol. 16, nr 4;
 5. J. Woroń, D. Jurkiewicz, R. Tymiński i inni, Choroby polekowe w otolaryngologii - przyczyny, obraz kliniczny, postępowanie, "Polski Przegląd Otolaryngologiczny" 2021, nr 2;
 6. Blisko 150 artykułów w czasopisamch medycznych: "Medycyna Praktyczna Ginekologia", "Medycyna po Dyplomie", "Ginekologia po Dyplomie", "Chirurgia po Dyplomie", "Pediatria po Dyplomie", "Gazeta Lekarska"
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies.